Werken met het leerplankader

28-1-2015

Waartoe een Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl?

Wat leerlingen in ons onderwijs moeten weten, kunnen en doen is ondermeer vastgelegd in kerndoelen, eindtermen en kwalificatiedossiers. Deze kerndoelen en eindtermen zijn zeer globaal beschreven en veelal gericht op een specifiek schoolvak. Hoe kan het onderwijs bijdragen aan het  bevorderen van een gezonde leefstijl? Dit is namelijk geen specifiek schoolvak alhoewel (delen van) de inhoud wel in meerdere vakken terugkomt.

Dit leerplankader fungeert als hulpmiddel en is als zodanig richtinggevend voor wat er in het onderwijs aan bod kan komen in bijvoorbeeld thema's, inhoud en vakbegrippen met betrekking tot een gezonde leefstijl: Hoever reikt de verantwoordelijkheid van de school? Wat is de rol van ouders, kinderopvang, stagebedrijven of …? Welke onderwijsinhouden passen het beste bij kinderen uit groep 4 in het basisonderwijs of bij studenten uit het mbo? Hoe kan je differentiëren?

Het leerplankader helpt bij het zoeken naar antwoorden op dergelijke vragen en biedt houvast aan curriculumontwikkelaars bij de invulling en borging van een curriculum voor gezonde leefstijl en aan uitgevers en interventie-eigenaren bij het ontwikkelen van hun producten.

Opbouw leerplankader sport, bewegen en gezonde leefstijl

Binnen dit leerplankader is aangegeven wat met betrekking tot gezonde leefstijl belangrijk is om door leerlingen 'geleerd' te worden. Het brede terrein van gezonde leefstijl is afgebakend in zeven thema's. Die thema's worden per leeftijdscategorie uitgewerkt, en per thema wordt beschreven wat er in welke fase geleerd moet worden met betrekking tot kennis(weten), vaardigheden en houding. In dit leerplankader wordt hierbij gewerkt met beschrijvingen op het niveau van kernen, subkernen, inhouden en vakbegrippen.

Opbouw

 • Thema
  In dit leerplankader wordt uitgegaan van zeven thema's. Elk thema bestaat uit meerdere kernen die met elkaar in verbinding staan en voor samenhang zorgen. Per thema is bepaald welke inhouden er op welke leeftijd worden aangeboden bijvoorbeeld 0-4 jaar, primair onderwijs (po), voortgezet onderijs(vo), mbo of hbo. Elk thema is opgebouwd uit meerdere kernen.
 • Kern
  Elke kern is verwoord in een karakteristiek, hierin staat beschreven wat de leerling zou moeten weten en doen om uiteindelijk zelf weloverwogen keuzes te maken. Alle kernen zijn deel van een doorlopende leerlijn en elke kern bestaat uit meerdere subkernen.
 • Subkern
  Elke subkern wordt beschreven en gekoppeld aan concrete inhouden. Daarbij zijn alle kernen en subkernen gekoppeld aan verschillende leeftijdscategorieën.
 • Inhouden
  De inhouden geven een korte beschrijving (met een handelingswerkwoord) van de onderwerpen die voor de verschillende leeftijdsfasen gelden. Op die manier worden inhouden als doelen omschreven.
 • Vakbegrippen
  Vanuit de beschreven inhouden zijn de bijbehorende vakbegrippen aangegeven. Ook hier is de doorlopende leerlijn merkbaar, per leeftijdscategorie is inzichtelijk gemaakt welk vakbegrip de leerling moet kennen of beheersen.

Flexibele leeftijdsindicaties
In dit leerplankader worden uitspraken gedaan over wat op welke leeftijd kan worden aangeboden en geleerd. Deze leeftijdsindicatie is relatief. Kinderen verschillen sterk van elkaar in wat ze op een bepaald moment aankunnen of waar ze in geïnteresseerd zijn of voor open staan. De aanduiding per onderwijssector moet daarom als groffe indicatie worden gezien. Docenten zullen zelf voor hun leerlingen moeten bepalen wat er wanneer het beste gedaan kan worden.

Contactpersoon