Hulpmiddelen voor het maken van een leerplan

28-11-2017

Om u te helpen bij het maken van een leerplan gezonde leefstijl heeft SLO de volgende instrumenten ontwikkeld.

Kompas Gezonde Gedrag

Dit instrument is gemaakt voor docententeams primair en/of voortgezet onderwijs. Het wil helpen een leerlijn gezondheidsbevorderend gedrag samen te stellen door helder te krijgen:

  • welke vakken, onderwerpen of thema's per periode een bijdrage kunnen leveren aan het grote thema gezond gedrag
  • welke afstemming en samenhang wordt nagestreefd in een bepaalde ontwikkelingsfase
  • wat de verhouding is tussen aandacht voor kennis, vaardigheden en houdingsaspecten
  • welke andere vormen van leren ingezet worden.

Leerlijnvoorbeelden.

Voorbeelden voor het gebruiken van het leerplankader voor het primair onderwijs (smartphonegebruik, samen spelen op het schoolplein) en het voortgezet onderwijs (identiteitsontwikkeling, gezonde maaltijd samenstellen, reflectiegesprekken). Ook twee schoolvoorbeelden over het gebruik van het leerplankader, één voor primair en één voor voortgezet onderwijs. Zie rechtermenu Leerlijnvoorbeelden.

Leerplan voor Vitaal Burgerschap

Dit voorbeeldleerplan voor het mbo laat zien hoe een wettelijk kader in zes stappen praktisch uitgewerkt kan worden.

Curriculumontwerp

Deze website biedt allerlei praktische instrumenten ter ondersteuning bij het doordenken van vraagstukken over het curriculum op microniveau (klas) en mesoniveau (school).

Cursus curriculumontwerp

Scholen hebben ruimte om een deel van hun onderwijsprogramma naar eigen inzicht in te vullen. Deze cursus helpt daarbij. De cursus is opgezet rond drie blokken, bestaande uit een aantal opdrachten om de belangrijkste principes van curriculumontwikkeling te leren.

Leerplanevaluatie

Deze website helpt u bij het regelmatig systematisch evalueren van uw leerplan en zo nodig bij te stellen, om het up-to-dat te houden.