Hulpmiddelen voor het maken van een leerplan

20-2-2017

Naar een leerplan gezonde leefstijl

Voor scholen in het voortgezet onderwijs die hun onderwijs over gezonde leefstijl beter willen inrichten heeft SLO de handreiking Naar een leerplan gezonde leefstijl ontwikkeld. In de handreiking staan drie werkwijzen met instrumenten om samen met docenten, coördinatoren en schoolleiders uit te voeren: een quickscan, een checklist en een spinnenwebspel. Met behulp van de handreiking reflecteren scholen op hun huidige onderwijs over gezonde leefstijl, formuleren zij hun visie, ontwerpen zij een samenhangend leerplan en maken zij een keuze uit leermaterialen voor gezonde leefstijl.

Kompas gezonde leefstijl

Al enige jaren terug ontwikkelde SLO een KOMPASSLO GEZOND GEDRAG voor het funderend onderwijs. Het kompas is een instrument voor docententeams. Met deze handreiking kan een leerlijn gezondheidsbevorderend gedrag voor de schooleigen situatie worden samengesteld. Het is gemaakt voor teams docenten van primair en/of voortgezet onderwijs. Zie download.

Het KOMPASSLO GEZOND GEDRAG geeft helderheid over:

  • vakken, onderwerpen of thema's per periode die een bijdrage kunnen leveren aan het grote thema gezond gedrag
  • welke afstemming en samenhang wordt nagestreefd in een bepaalde ontwikkelingsfase
  • de verhouding tussen aandacht voor kennis, vaardigheden en houdingsaspecten
  • inzet van andere vormen van leren.

Voorbeeldleerplan

Dit voorbeeldleerplan voor het mbo laat een relatie zien tussen de gestelde eisen binnen dimensie 4 'Vitaal Burgerschap' van 'Loopbaan en Burgerschap' en het 'Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl. In zes uitgewerkte stappen wordt inzichtelijk gemaakt hoe vanuit een wettelijk kader, het leerplankader richting geeft aan een leerplan voor een mbo-opleiding. Dit wordt samengebracht tot een lessentabel / programma. Zie download.

Curriculumontwerp

De meest algemene handreiking om te komen tot een goed leerplan voor de eigen groep is de website curriculumontwerp. Hier vindt u allerlei informatie over leerplanontwikkeling in het algemeen en praktische tips en hulpmiddelen om uw eigen leerplan vorm te geven. Daar is ook een digitale cursus curriculumontwerp beschikbaar. Zie link.

Curriculumevaluatie

Curriculumexperts weten dat een goed leerplan regelmatig moet worden geëvalueerd en bijgesteld om het up to date te houden. Voor deze experts is er ook een digitaal hulpmiddel. De website leerplanevaluatie.slo.nl bevat informatie over leerplanevaluatie en een taakhulp om de benodigde stappen te ondersteunen. Zie link.