Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo
Vakinhoud
  • Gezond bewegen
  • Gezonde leefstijl

Aansluiten bij de Gezonde school-aanpak

20-2-2017

Zorgen voor een gezonde leefstijl is een erg brede en complexe aangelegenheid en is een voortdurend proces. Niet alleen in het onderwijs, maar op allerlei plekken wordt er invloed uitgeoefend op kinderen en jongeren ten aanzien van hun leefstijl en leren zij daar over. Het is aan de scholen om binnen dat geheel hun bijdrage te bepalen. Scholen doen dat idealiter door te werken met de Gezonde School-aanpak. Aan een vergelijkbare gezonde kinderopvang-aanpak wordt gewerkt.

Binnen de Gezonde School-aanpak wordt gewerkt met vier pijlers: signalering, educatie, omgeving en beleid. Dit leerplankader sluit aan bij de pijler educatie. Het leerplankader geeft structuur aan datgene dat aan onderwijs- of ontwikkelingsgerichte activiteiten kan worden aangeboden aan kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar.

Om praktische redenen wordt de complexiteit van gezondheid en gezonde leefstijl in dit leerplankader teruggebracht door doorlopende leerlijnen uit te werken rond zeven thema's, die herkenbaar zijn vanuit de Gezonde School-aanpak. Omdat de naamgeving voor de thema's niet exact dezelfde is voor de gezonde school-aanpak binnen po, vo en mbo en omdat de thema's zich ook uitstrekken tot de groep 0-4 jarigen en het hoger onderwijs, hanteren we overkoepelende namen voor deze thema's.
Uiteraard is er wel degelijk een samenhang tussen de ontwikkeling van kinderen en jongeren op de uitgewerkte zeven thema's en is het doel om hun totale welbevinden te bevorderen en om hen te helpen weloverwogen keuzes te leren maken ten aanzien van hun eigen leefstijl.

Binnen dit leerplankader is de aandacht voor gezonde leefstijl in kinderopvang en onderwijs afgebakend in onderstaande zeven thema's:
•  Sociaal-emotionele ontwikkeling
•  Voeding
•  Fysiek actief
•  Persoonlijke verzorging
•  Genotmiddelen
•  Relaties en seksualiteit
•  Veiligheid

Elk thema bestaat uit meerdere, met elkaar samenhangende kernen en subkernen. Elke kern kent een eigen karakteristiek en bestaat uit meerdere subkernen. De subkern wordt voor verschillende leeftijdscategorieën uitgewerkt in inhouden en vakbegrippen. Ook hier is nadrukkelijk sprake van samenhang tussen de beschreven inhouden.

Contactpersoon