Sector
  • 0-4 jaar
  • Po
  • Vo
  • Mbo
  • Hbo
  • Wo

Van leerplankader naar leerplan

28-11-2017

Over het leerplan SBGL

Voor een gezonde leefstijl bestaat geen recept. Een gezonde leefstijl is geen alles-of-niks kwestie maar is een kwestie van gedrag; een proces van voortdurend keuzes maken in telkens wisselende situaties. Alle kinderen en jongeren, van de voorschoolse periode tot en met het middelbaar en hoger onderwijs, krijgen elk op hun tijd met de verschillende aspecten van een 'gezonde leefstijl' te maken.

Naar een leerplan

Een leerplankader is nog geen leer- of activiteitenplan. Daarvoor moeten er op instellings- of afdelingsniveau nog allerlei aanvullende keuzes worden gemaakt. Dit leerplankader Sport, bewegen en een gezonde leefstijl biedt structuur en bouwstenen, om als school of instelling kinderopvang een eigen leerplan-op-maat te maken. Onderwijs moet immers zoveel mogelijk op de specifieke eigenschappen en behoeften van leerlingen worden toegesneden.

Hulpmiddelen voor het maken van een leerplan

Om te komen tot een leerplan in de school, vindt u een aantal hulpmiddelen en voorbeeldmaterialen. Ook de interventiedatabases van de Gezonde School primair onderwijs en van de Gezonde School voortgezet onderwijs kunt u gebruiken als hulpmiddel bij uw leerplan.

Gezonde leefstijl en gezondheid

Het leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl is een aanzet tot het helpen van kinderen en jongeren om de regie te leren voeren over zijn of haar gezondheid.

Aansluiten bij de Gezonde school-aanpak

Niet alleen in het onderwijs probeert de leefstijl van jongeren te beïnvloeden. De Gezonde School-aanpak werkt met vier pijlers: signalering, educatie, omgeving en beleid.