Drs. P.G. (Pascal) Marsman

Telefoon: (053) 4840 627
E-mail: p.marsman@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert mens & maatschappij / vakexpert kunst & cultuur

Pascal Marsman is werkzaam voor de bovenbouw havo/vwo en is (mede)verantwoordelijk voor de verschillende kunstvakken en filosofie. Pascal vervult het inhoudelijk secretariaat van de Verkenningscommissie voor de Kunstvakken. In opdracht van OCW geeft deze commissie eind 2011 advies aan de minister over de toekomst van de kunstvakken.

Pascal participeert daarnaast in projecten rondom creativiteits- en talentontwikkeling en ondernemend onderwijs en zij speelt een rol in de communicatie rond het invoeringsplan van de nieuwe bètaexamenprogramma's.

 Publicaties

 

 

Filosofie in de onderbouw : voorbeeldleerplan1112518-3-2013 13:15:308284http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2013Pascal Marsman;Han NoordinkUit een enquête die in 2009 in het kader van het vakdossier filosofie is gehouden onder filosofiedocenten, werd zichtbaar dat er behoefte is aan meer richtlijnen, duidelijkheid en structuur voor het geven van het vak in de onderbouw. De uitkomsten van de enquête waren de aanleiding voor de Universiteit van Amsterdam, het 4e Gymnasium Amsterdam, de Vereniging van filosofiedocenten en SLO om een voorbeeldleerplan voor filosofie in de onderbouw te ontwikkelen. Dit voorbeeldleerplan is te gebruiken bij het formuleren van een leerplan voor de eigen school. Als voorbeeld biedt het docenten richting en structuur bij het maken van hun eigen leerplankundige keuzes voor het formuleren van een visie op filosofie in de onderbouw, het bepalen en formuleren van leerdoelen en leerinhouden en het uitvoeren van leeractiviteiten. Pdf-bestand
Kunst en cultuur: vakspecifieke trendanalyse 2015111888-10-2015 11:27:585678http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Rass, A.;Viola van Lanschot Hubrecht;Pascal Marsman;Stéfanie van TuinenIn 2014-2015 heeft SLO op verzoek van het ministerie van OCW trendanalyses uitgevoerd voor alle vakken in primair- en voortgezet onderwijs. Ook voor het kunst- en cultuuronderwijs is een vakspecifieke trendanalyse (VTA) uitgevoerd. De trendanalyse sluit aan op de groeiende belangstelling in het landelijke onderwijsbeleid voor meer systematische informatie over – en mogelijke discrepanties tussen – het beoogde, het uitgevoerde en het gerealiseerde curriculum. De VTA beschrijft, per onderwijssector, de huidige situatie in het vakgebied en schetst vanuit een leerplankundig perspectief de actuele ontwikkelingen in praktijk, beleid en wetenschap.
Wetenschapsoriëntatie bij filosofie in de tweede fase vwo1147512-8-2015 15:55:4592http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Resink, F.;Pascal Marsman De aansluiting tussen vwo en wo is nog steeds voor verbetering vatbaar. Het wo zet zich daarvoor in door intensievere en meer interactieve studievoorlichting, het vwo door meer academische vorming. De mogelijkheden die vwo-scholen hierbij hebben worden samengevat in de term wetenschapsoriëntatie. Voor een groot aantal vakken in het voortgezet onderwijs is een analyse gemaakt die de relatie tussen dat vak en wetenschapsoriëntatie laat zien. In deze publicatie betreft dat het vak filosofie.
Handreiking schoolexamens dans vmbo2957517-2-2009 15:33:5012http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2007Pascal MarsmanVoor de exameneenheden die met een vmbo-schoolexamen afgesloten worden (tweederde deel van het examenprogramma) zijn alleen de globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van die eindtermen, maar zijn niet verplicht van die geboden ruimte gebruik te maken. Voor scholen die de geboden ruimte wel willen benutten, zijn de handreikingen schoolexmamen gemaakt. Ze zijn niet voorschrijvend, maar bedoeld om docenten ideeën aan te reiken. Deze handreiking behandelt het schoolexamen dans.Pdf-bestand
Redeneren en formuleren bij kunst vakken: een vakspecifieke uitwerking van taalgericht vakonderwijs3934128-9-2018 14:50:44228http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2018Meestringa, T.;Pascal Marsman;Bart van der LeeuwDe taal van een schoolvak is voor iedere leerling eigenlijk een nieuwe taal. Dat geldt voor de receptieve beheersing van die taal (lezen en luisteren), maar vooral voor de productieve beheersing: zelf vakmatige redeneringen formuleren is moeilijk en vergt van leerlingen inspanning in een langdurig leerproces. Deze brochure biedt leraren handvatten voor de ondersteuning van dat leerproces door middel van een doordachte vaktaaldidactiek. Hij is bedoeld voor leraren (in opleiding), taalcoördinatoren, lerarenopleiders en onderwijsadviseurs op het terrein van de kunstvakken.Pdf-bestand