Sector
  • Vo
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
Vakgebied
  • Mens en natuur (leergebied)
  • Biologie

M.J.P. (Maaike) Rodenboog-Hamelink MSc

Telefoon: (053) 4840 373
E-mail: m.rodenboog@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert natuur & techniek

​Maaike Rodenboog is als leerplanontwikkelaar werkzaam bij de afdeling onderbouw vo. Zij is expert in het leergebied mens en natuur, vanuit de vakken verzorging en biologie. Ze werkt voornamelijk aan vakoverstijgende projecten. Deze projecten zijn zowel voor havo en vwo onderbouw als voor vmbo. Projecten waar zij werkzaam in is zijn: Opbrengstgericht maatwerk, Hogere denkvaardigheden en het Leerplankader gezonde leefstijl. Ook is ze actief op het gebied van praktische sectororiëntatie voor het vmbo, differentiatie in de klas, aansluiting primair onderwijs naar voortgezet onderwijs en het gebruik van vaktaal.

 Publicaties

 

 

Natuurwetenschappelijke vaardigheden onderbouw havo-vwo1088416-2-2011 10:42:0718http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Wim Spek;Maaike RodenboogPdf-bestand
Handreiking actieve leefstijl voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs1114210-7-2015 15:30:31547http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2008Ger van Mossel;Maaike RodenboogIn deze handreiking worden mogelijkheden gegeven om een actieve leefstijl bij jongeren van 12-15 jaar te bevorderen vanuit een integrale aanpak in de schoolse situatie. Het uitgangspunt van deze handreiking is dat een actieve leefstijl alleen kan worden bevorderd wanneer dit thema door middel van een multidisciplinaire aanpak op verschillende niveaus van de school onder de aandacht wordt gebracht bij de leerlingen. Wil een school daarin slagen dan zal zij moeten inspelen op verschillende persoonlijke, sociale en fysieke omgevingsdeterminanten van zowel binnen als buiten de school. Daarbij moet rekening worden gehouden met de individuele verschillen en behoeftes van de specifieke doelgroep. Het bevorderen van een actieve leefstijl is niet alleen een taak voor het vak lichamelijke opvoeding. Daar is de gehele school mee gemoeid. Meer hulp wordt verkregen door het inzetten van leerlingen, collega-docenten en ouders als 'sportambassadeurs'. De school dient samenwerkingsverbanden aan te gaan met partners uit de nabije sportomgeving zoals sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, combinatiefunctionarissen, afdeling sport en welzijn van de gemeente en mogelijk andere instellingen zoals de GGD. Bij deze aanpak is het noodzakelijk dat het een en ander zowel binnen- als buitenschools wordt gecoördineerd door een coördinator actieve leefstijl. Pdf-bestand
Naar een leerplan gezonde leefstijl in onderbouw vo1123626-3-2015 09:13:061720http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Berend Brouwer;Ger van Mossel;Maaike RodenboogDeze handreiking ondersteunt coördinatoren gezonde leefstijl, schoolleiders en leraren om het onderwijs over een gezonde leefstijl van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) in te richten. Dat wordt gedaan door te richten op het gezamenlijk ontwerpen van een leerplan gezonde leefstijl door een ontwikkelteam binnen de school. Doel daarbij is het maken van onderwijs vanuit een bepaald didactisch idee: veranderen van gedrag in gezonde leefstijl bij leerlingen.Pdf-bestand
Van leergebieden naar vakken? : de aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw in het vmbo1139515-12-2011 16:11:181715http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Reenalda, R.;Rooijen, J. van;Martha Haverkamp;Jan van Hilten;Nynke Jansma;Maaike RodenboogVeel scholen bieden het onderwijs in de onderbouw van het vmbo aan in leergebieden. Zij lopen er tegenaan dat deze leergebieden niet één op één door kunnen lopen in de bovenbouw. Het examenprogramma kent vakken, geen leergebieden en niet alle vakken uit een leergebied worden in elke sector in de bovenbouw aangeboden. Daardoor worden de leerlijnen onderbroken. Deze publicatie is bedoeld voor scholen die in de onderbouw van het vmbo werken met leergebieden of dat willen gaan doen en die in de bovenbouw toewerken naar examinering in vakken. Zij krijgen handvatten om hun onderwijs zo in te richten dat de overgang van leergebieden naar vakken voor de leerlingen zo soepel mogelijk verloopt. Pdf-bestand
Zorg voor aansluiting: kwalitatief onderzoek naar de aansluiting tussen vmbo-tl en de opleiding mbo-verpleegkunde114839-3-2011 14:38:53214http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Meer, F. van der;Stulp, T.;Kleunen, E. van;Maaike Rodenboog;Yvonne Janssen;Viola van Lanschot HubrechtDe overstap van de theoretische leerweg van het vmbo naar het mbo verloopt niet voor alle leerlingen zonder problemen. Gevolg: dalende motivatie, afhakers en switchers. In 2010 is SLO gestart met een project dat onderzoek doet naar de schakelfunctie van de theoretische leerweg. Een deelproject daarvan is een kwalitatief onderzoek (casestudy) onder eerstejaars studenten van opleidingen mbo-verpleegkunde (niveau 4). Doel van dit onderzoek was te achterhalen welke knelpunten leerlingen ervaren in de aansluiting van vmbo-tl naar mbo en welke oplossingen zij hiervoor zien. Pdf-bestand