J.H.M. (José) Lodeweges - Tijink

Telefoon: (053) 4840 244
E-mail: j.lodeweges@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar

José Lodeweges is als thema-expert leermiddelen werkzaam binnen de afdeling primair onderwijs en speciaal onderwijs. Ze houdt zich hoofdzakelijk bezig met het beschrijven en analyseren van (digitale) leermiddelen en het koppelen van leermiddelen aan leerplankaders en leerlijnen op basis van onderwijskundige/leerplankundige metadata. Het accent ligt daarbij vooral op leermiddelen voor rekenen en oriëntatie op jezelf en de wereld (inclusief burgerschap, gezonde leefstijl en andere relevante maatschappelijke thema's). En op leermiddelen voor 21e eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid.

 

 Publicaties

 

 

Basisvisie 'zelfredzaamheid in noodsituaties' voor het onderwijs 1100410-9-2012 08:59:58611http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Cras, B.;Boddendijk, I.;Jeroen Bron;José Lodeweges Mensen kunnen plotseling in een noodsituatie terecht komen waarin zij op zichzelf en elkaar zijn aangewezen. Tegen deze achtergrond is het wenselijk dat iedereen, dus ook de leerlingen in het onderwijs risicobewustzijn en perspectieven op handelen ontwikkelen. Hierbij kan het onderwijs een rol spelen: niet zozeer door een nieuw vak in te voeren, maar door aandacht aan risicobewustzijn te geven in de 'gewone' lessen. Bovendien kan risicobewustzijn -gekoppeld aan handelingsperspectieven- een zinvolle invulling zijn van landelijk voorgeschreven maar niet ingevulde kerndoelen in het basis- en voortgezet onderwijs. Deze basisvisie kan op scholen als uitgangspunt worden genomen voor het ontwikkelen van beleid voor zelfredzaamheid in noodsituaties en inbedding daarvan in het leerplan.
Oorlog en dekolonisatie : heroriëntatie op de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie van Nederlands-Indië 1124726-3-2015 11:38:53927http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Buschers, L;Vliet, E. van;Jeroen Bron;Theo Beker;José Lodeweges;Han Noordink;Otjep RahantoknamDit rapport doet verslag van een project waarin is verkend hoe de Tweede Wereldoorlog -inclusief de Holocaust- en de dekolonisatie van Nederlands-Indië voorkomen in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen: •het beoogde curriculum: visie en bedoelingen van het leerplan, uitgewerkt in documenten en materialen; •het uitgevoerde curriculum: het-leerplan-in-actie in de feitelijke school- en klassenpraktijk en percepties van leraren daarover; •het gerealiseerde curriculum: de ervaringen en resultaten van leerlingen. Aanleiding van dit project is de transitie die momenteel gaande is waarbij, als gevolg van het wegvallen van degeneratie getuigen, herinnering geschiedenis wordt. Wat betekent dit voor de wijze waarop we in het onderwijs aandacht willen besteden aan deze tijdsperiode en kan daarbij een relatie worden gelegd met doelen voor burgerschapsonderwijs? Een los katern met bijlagen (alleen te downloaden) presenteert de uitgebreide onderzoeksresultaten. Pdf-bestand
Oorlog en dekolonisatie : heroriëntatie op de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie van Nederlands-Indië : bijlagen1132826-3-2015 11:40:361478http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Buschers, L;Theo Beker;José Lodeweges;Han Noordink;Otjep RahantoknamLosse bijlagen bij het rapport Oorlog en dekolonisatie : heroriëntatie op de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie van Nederlands-Indië.Pdf-bestand
Seksuele diversiteit: leermiddelenanalyse113555-12-2014 14:50:58371http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Jeroen Bron;José Lodeweges;Christine VolkeringAanleiding voor de publicatie is de aanpassing in de kerndoelen in 2012 waarmee aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit verplicht werd in het landelijk aanbod voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Doel van dit rapport is het in kaart brengen van de mate waarin en de wijze waarop seksuele diversiteit in leermiddelen voorkomt en om de discussie over de inbedding van seksualiteit en seksuele diversiteit in leermiddelen te voeden. Daartoe zijn achttien leermiddelen geanalyseerd. Pdf-bestand
Watereducatie leermiddelenanalyse114715-4-2011 11:43:03269http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Kuiper, R.;Nahumry, M.;Jeroen Bron;Christine Volkering;José LodewegesDe Stuurgroep Watereducatie streeft ernaar om de aandacht voor het thema water in het Nederlandse onderwijs te vergroten. Aan SLO is in 2010 daarom de opdracht verstrekt om een kaderleerplan te ontwikkelen waarin wordt aangeven welke doelen en inhouden bij watereducatie centraal kunnen staan. Een belangrijke schakel tussen onderwijsinhoudelijke ambities zoals vastgelegd in het leerplan en de praktijk van de klas, wordt gevormd door onderwijsleermaterialen. In deze leermiddelenanalyse is onderzocht in hoeverre de doelen en inhouden uit dit leerplan terugkomen in onderwijsmethodes en additionele lesmaterialen. De opdracht beperkt zich tot het primair onderwijs. Pdf-bestand