Vakgebied
  • Bewegingsonderwijs

Drs. B. (Berend) Brouwer

Telefoon: (053) 4840 410
E-mail: b.brouwer@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar/vakexpert bewegingsonderwijs & sport 

​Berend Brouwer is leerplanontwikkelaar bewegingsonderwijs en sport voor het voortgezet en beroepsonderwijs en is vaksectiecoördinator. Hij is vooral betrokken bij de implementatie van het basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, bij het ontwikkelen van een leerlingvolgsysteem dat daarbij past en bij het ontwikkelen en verspreiden van een toekomstvisie op bewegen en sport in 2028, samen met KVLO en lerarenopleidingen Lichamelijke opvoeding. Daarnaast is hij momenteel ambtelijk secretaris van het platform sport, bewegen en onderwijs, een groep van 16 samenwerkende brancheorganisaties, kennis- en onderzoeksinstituten op het gebied van sport, onderwijs, kinderopvang, welzijnswerk en overheden die samen uitvoering geven aan het gelijknamige beleidskader van de gezamenlijke ministeries van OCW en VWS.

 Publicaties

 

 

Bewegingsonderwijs en sport : vakspecifieke trendanalyse 20151089220-5-2015 09:38:157410http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Berend Brouwer;Marco van Berkel;Ger van Mossel;Eric SwinkelsDoel van de trendanalyse voor bewegingsonderwijs en sport is het in kaart brengen van de belangrijkste trends en opmerkelijke ontwikkelingen binnen dit leergebied in alle sectoren van het onderwijs. Daarbij past SLO een zogenaamde BUG-systematiek toe, dit betekent dat het curriculum wordt geanalyseerd volgens de driedeling Beoogd, Uitgevoerd en Gerealiseerd. Richtinggevende vragen daarbij zijn: welke patronen en opvallende discrepanties tussen beoogd-uitgevoerd-gerealiseerd zijn zichtbaar? Welke ruimte hebben, ervaren en nemen scholen en leraren bij de vormgeving van hun onderwijs? Wat moet, mag en kan? Waar liggen aanknopingspunten en uitdagingen voor verbetering? De analyse richt zich op leerplanontwikkelaars, lerarenopleiders, beleidsmakers, directies en onderzoekers rondom bewegingsonderwijs en sport. Pdf-bestand
Handreiking schoolexamen sport, bewegen en maatschappij havo/vwo1105813-10-2015 11:12:191958http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2007Swinkels, E.;Berend Brouwer
Handreiking schoolexamens LO1 vmbo1107917-8-2015 17:53:14112http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2007Hendriks, J.;Breukelman, H.;Massink, M.;Mooij, C.;Berend BrouwerDeze handreiking is bestemd voor docenten lichamelijke opvoeding 1 op het vmbo en voor schoolleiders. LO1 wordt afgesloten met een schoolexamen. Voor de exameneenheden zijn, net als voor de andere examenprogramma's voor het vmbo, alleen globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes. SLO heeft deze handreiking gemaakt om docenten te helpen door hen ideeën aan te reiken voor het uitwerken van het schoolexamen LO1.Pdf-bestand
LO in bovenbouw vo: trendanalyse voor lichamelijke opvoeding in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs1121526-3-2012 15:45:535327http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Houthoff, D.;Berend Brouwer;Ger van MosselDeze brochure is het verslag van een gefaseerde trendanalyse voor het vak lichamelijke opvoeding in het gemeenschappelijke deel van de examenprogramma's voor vmbo, havo en vwo. Het gehele onderzoek bestond uit vier fasen: verkennende interviews, docentenpanels, een webenquête en een resonansbijeenkomst. In dit rapport vindt u de opbrengsten van de fasen drie en vier. Parallel aan het onderzoek functioneerde een docentennetwerk rond de vernieuwing van het programma LO in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De resultaten uit het onderzoek worden in dit rapport ook afgezet tegen de opbrengsten uit dat netwerk. Pdf-bestand
Naar een leerplan gezonde leefstijl in onderbouw vo1123626-3-2015 09:13:061720http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Berend Brouwer;Ger van Mossel;Maaike RodenboogDeze handreiking ondersteunt coördinatoren gezonde leefstijl, schoolleiders en leraren om het onderwijs over een gezonde leefstijl van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) in te richten. Dat wordt gedaan door te richten op het gezamenlijk ontwerpen van een leerplan gezonde leefstijl door een ontwikkelteam binnen de school. Doel daarbij is het maken van onderwijs vanuit een bepaald didactisch idee: veranderen van gedrag in gezonde leefstijl bij leerlingen.Pdf-bestand